Forumvast

Sectie5 Investments is lid (en mede-initiatiefnemer voor de oprichting) van een nieuwe belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers. De naam van de vereniging is: Forumvast Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten.

Deze nieuwe branchebrede vereniging zal zich primair richten op het behartigen van de belangen van haar leden. Een belangrijk speerpunt daarbij is het optreden als spreekbuis richting de AFM en STV op het gebied van toezichtwetgeving, respectievelijk de (wettelijke) richtlijnen voor prospectustoetsing. Doelstelling is een branchebreed ledenbestand te verkrijgen, waardoor de nieuwe vereniging wordt gelegitimeerd door een brede organisatiegraad. Gestreefd wordt naar een ledenbestand dat ten minste 70% van de markt vertegenwoordigt.

Forumvast zal zich nadrukkelijk niet opstellen als keurmerk voor aanbieders, hetgeen ook in de statuten en reglementen tot uitdrukking komt. Het afgeven van een keurmerk blijft het exclusieve domein van andere stakeholders in de branche, zoals bijvoorbeeld de STV op het gebied van prospectustoetsing of andere initiatieven om te komen tot een onafhankelijk ratinginstituut voor vastgoedbeleggingsproducten.

Op deze wijze wordt getracht een helder onderscheid in de markt neer te leggen tussen enerzijds de vereniging als pure belangenvertegenwoordiger van een branchebrede groep van aanbieders en anderzijds onafhankelijke instanties die producten, organisaties of personen toetsen

Meer informatie kunt u lezen
op de website van Forumvast